Biuletyn Informacji Publicznej:


 

Majątek

 

Majątek Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
(stan na dzień 31.12.2020 r.)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa dysponuje mieniem o łącznej wartości 51 405 318,52 zł, w tym:

A. Aktywa trwałe 31 339 005,07 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 36 589,41 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 31 302 415,66 zł

B. Aktywa obrotowe 20 066 313,45 zł

I. Zapasy 3 299 490,64 zł

II. Należności krótkoterminowe 6 776 671,74 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 9 963 430,86 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 720,21 zł


Podmiot udostępniający informację: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informacje: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 18.05.2016r
Data publikacji: 19.05.2016r
Data modyfikacji: 08.07.2021r