Biuletyn Informacji Publicznej:


 

Majątek

 

Majątek Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
(stan na dzień 31.12.2019 r.)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa dysponuje mieniem o łącznej wartości 51 838 274,62ł, w tym:

A. Aktywa trwałe 31 922 130,16 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 58 543,17 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 31 863 586,99 zł

B. Aktywa obrotowe 19 916 144,46 zł

I. Zapasy 3 198 863,41 zł

II. Należności krótkoterminowe 7 522 052,47 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 9 168 362,07 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 866,51 zł


Podmiot udostępniający informację: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informacje: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 18.05.2016r
Data publikacji: 19.05.2016r
Data modyfikacji: 23.07.2020r