TextilCERT

Home / Co certyfikujemy / TextilCERT

TextilCERT opiera swoją działalność o system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-01. Certyfikacja wyrobów i usług prowadzona jest w ramach krajowego systemu, działającego w oparciu o Ustawę z dn. 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. nr 542).

Bezstronność i neutralność są dla Zakładu Certyfikacji TextilCERT podstawą systemu certyfikacji cieszącego się uznaniem zarówno w Polsce jak i na świecie. Daleko idący i złożony zakres pracy oraz wewnętrzne procedury wykluczają możliwość wywierania wpływu handlowego.

 

Deklaracja bezstronności

Kierownictwo Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego zobowiązuje się do zachowania bezstronności w odniesieniu do prowadzonej działalności certyfikacyjnej oraz deklaruje, że dla zachowania pełnej bezstronności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego:

 

w zakresie certyfikacji działa obiektywnie i niezależnie jako strona trzecia;

nie jest projektantem, wytwórcą (wdrażającym), dystrybutorem wyrobów (usług), które są certyfikowane w Instytucie;

nie oferuje i nie świadczy usług konsultacyjnych klientom ubiegającym się o certyfikat;

nie oferuje i nie świadczy usług konsultacyjnych klientom w zakresie systemu zarządzania lub auditowania wewnętrznego;

nie wprowadza na rynek ani nie oferuje działalności dotyczącej certyfikacji

w powiązaniu z działaniami innych organizacji, które świadczą konsultacje;

nie deklaruje ani nie sugeruje, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej;

nie prowadzi certyfikacji, w przypadku stwierdzenia, że powiązania pomiędzy zgłaszającym wyrób lub usługę do certyfikacji a Instytutem stanowią zagrożenie dla bezstronności;

identyfikuje i zapobiega sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów;

eliminuje zagrożenia wynikające z własnych interesów;

nie podejmuje się certyfikacji w przypadku zagrożenia dla bezstronności;

podejmuje działania w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji;

podejmuje decyzje wyłącznie na postawie uzyskanych obiektywnych dowodów;

zapewnia bezstronne, niezależne i obiektywne zaangażowanie personelu wewnętrznego

i zewnętrznego, nie ulegającego naciskom handlowym, finansowym i innym;

utrzymuje w poufności wszelkie zastrzeżone informacje o klientach;

powołał Komitet ds. Bezstronności, niezależny mechanizm chroniący bezstronność prowadzonej działalności certyfikacyjnej, w skład którego wchodzą przedstawiciele stron zainteresowanych certyfikacją.

 

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Zakład Certyfikacji Textil-Cert, wydzieloną komórkę organizacyjną Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, a ponadto:

 

personel zarządzający Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego i personel uczestniczący w procesie przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji nie jest zaangażowany

w działalność odrębnej osoby prawnej, która ma powiązania z Instytutem i oferuje lub wytwarza certyfikowany wyrób (łącznie z wyrobami, które mają być certyfikowane), lub oferuje lub świadczy konsultacje;

personel odrębnej osoby prawnej nie jest angażowany w zarządzanie jednostką certyfikującą, przeglądy lub decyzje w sprawie certyfikacji;

personel, członkowie komitetów i podwykonawców są zobowiązani do ujawnienia każdej sytuacji mogącej stanowić dla niego lub dla jednostki konflikt interesów;

personel, który w jakikolwiek sposób był powiązany z klientem w ciągu ostatnich dwóch lat nie jest wyznaczany do udziału w procesie certyfikacji danego klienta.

 

Kierownictwo Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego zapewnia niezbędne zasoby materialne i osobowe do realizacji złożonej deklaracji.

 

 

Dyrektor Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego

dr Radosław Dziuba

 

 

KIEROWNIK Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT

mgr inż. Piotr Kantor

Akredytacje i uznania

 

TextilCERT posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 017 w zakresie:

  • certyfikacji zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi
  • certyfikacji na znaki: Bezpieczny dla Niemowląt, Bezpieczny dla Dziecka, Przyjazny dla Człowieka
  • oceny zgodności  środków ochrony indywidualnej  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

Instytut Włókiennictwa jest jednostką notyfikowaną Nr 1435 w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Instytut Włókiennictwa jest członkiem Stowarzyszenia OEKO-TEX® i jako jedyny w Polsce prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje certyfikaty dla wyrobów włókienniczych na znaki by OEKO-TEX®, które od 1992 roku  są wiodącymi w świecie znakami bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania pod adresem:

https://lit.lukasiewicz.gov.pl/textil-cert/

Kontakt:

Zakład Certyfikacji TextilCERT
Gdańska 118, 90-520 Łódź
tel: +48 42 25 34 432
fax: +48 42 25 34 463
cert@iw.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu:

Kierownik
mgr inż. Piotr Kantor
+48 42 25 34 499
piotr.kantor@iw.lukasiewicz.gov.pl