HR Excellence in Research

Home / Działalność naukowa / HR Excellence in Research

HR Excellence in Research – Nauka na pierwszym miejscu

Instytut znalazł się w elitarnej grupie instytucji, którym przyznano wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także wsparcie merytoryczne i finansowe przy pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych.
The Institute was included in the elite group of organisations that have received the ‘HR Excellence in Research Award’. The European Commission recognises with this prestigious ‘HR Excellence in Research Award’ the institutions which provide their researchers with the best working environment – they guarantee a transparent recruitment, the stability of employment, career development as well as substantive and financial support in acquisition and implementation of research projects.

 

W dniu 12 maja 2016 r. Instytut Włókiennictwa podpisał deklarację wsparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” i tym samym dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach i zobowiązuje się do ich stosowania. Zasady te korespondują z polityką naukowo-badawczą i kadrową prowadzoną przez Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty Instytutu dla badaczy poprzez zapewnienie im korzystnych warunków pracy, podniesienie jakości badań naukowych i innowacji oraz zwiększenie mobilności międzynarodowej.

On May 12, 2016, Textile Research Institute signed a declaration of support for the ‘European Charter for Researchers’ and the ‘Code of Conduct for the Recruitment of Researchers’ and thereby joined the group of research and academic institutions recognizing the value of the principles contained in the Charter & Code and committed itself to applying them. The principles of the Charter & Code are consistent with the research policy and HR policy of Łukasiewicz – Textile Research Institute. The aim is to increase the attractiveness of the Institute’s offer for researchers by providing favorable working conditions, improving the quality of research and innovation, and increasing international mobility.

Instytut z wyróżnieniem HR Excellence in Research / The Institute with ‘HR Excellence in Research Award’

Prawo do używania tego wyróżnienia potwierdza spełnienie wymagań Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, które określają zasady zatrudnienia naukowców, warunki pracy, jakie należy im zagwarantować i możliwości rozwoju, jakie powinno się im zapewnić. Oba dokumenty stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie naukowej kariery zawodowej. Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa potwierdza swój plan wspierania wysiłków Komisji Europejskiej, by przyczyniać się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku nauki europejskiej dla kadry naukowców w ERA – Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

The right to use ‘HR Excellence in Research Award’ confirms the fulfillment of the requirements of the Charter & Code for Researchers, which define/set out the principles for researchers recruitment, working conditions to be guaranteed and opportunities of their career development that should be provided. The Charter & Code form the basis of the European Union’s policy aimed at promoting research and making a scientific career more attractive. By implementation of the Charter & Code, Łukasiewicz – Textile Research Institute confirms its plan to support the efforts of the European Commission to contribute to the development of an open and attractive European market for researchers in the ERA – European Research Area.

Instytucje, które posiadają wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

Institutions awarded ‘HR Excellence in Research’ are systematically evaluated in terms of maintaining the standards adopted by the European Commission.