Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych

Laboratorium akredytowane przez:

– Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie badań chemicznych i właściwości fizycznych wyrobów włókienniczych

– US Consumer Product Safety Commission (CPSC) – Third Party Testing Laboratory w zakresie oznaczania całkowitej zawartości ołowiu (CPSC Lab ID: 1675)

Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych obejmuje swoją działalnością badania ekologiczne (właściwości higieniczne) wyrobów włókienniczych na potrzeby: certyfikacji wyrobów włókienniczych, prac badawczych i wdrożeniowych, doradztwa i ekspertyz, oceny higieniczności wyrobów włókienniczych.

W zakresie wykonywanych badań znajdują się także substancje wymienione w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Dla wyrobów włókienniczych, zabawek i akcesoriów towarzyszących Laboratorium wykonuje następujące badania:

– metody badań objęte zakresem akredytacji:

 • oznaczanie pH ekstraktów wodnych
 • oznaczanie zawartości formaldehydu – wolnego i zhydrolizowanego metodą ekstrakcji wodnej
 • oznaczanie całkowitej zawartości metali ciężkich (arsen, rtęć, ołów, kadm)
 • oznaczanie zawartości metali ciężkich ekstrahowanych sztucznym potem
 • badanie migracji określonych pierwiastków (bezpieczeństwo zabawek)
 • oznaczanie pentachlorofenolu
 • badanie obecności kancerogennych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych (klasa MAK III A1 i A2)
 • oznaczanie fumaranu dimetylu (DMFu)
 • oznaczanie ftalanów
 • oznaczanie organicznych związków cyny
 • oznaczanie pozostałości rozpuszczalników (formamid, dimetyloformamid -DMF, 1-metylo-2-pirolidon -NMP, dimetyloacetamid -DMAc)
 • oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • ocena właściwości użytkowych tekstyliów:
  • badanie odporności wybawień na działanie: potu kwaśnego i alkalicznego, śliny i potu, wody, prania, czyszczenia chemicznego, suchej obróbki termicznej, prasowania, tarcia suchego i mokrego, rozpuszczalników, tarcia na rozpuszczalniki
  • badanie odporności włókienniczych pokryć podłogowych na szamponowanie
  • badanie oleofobowości

– metody badań nieobjęte zakresem akredytacji:

 • oznaczanie biodostępności niklu wg PN EN 1811
 • ​oznaczanie całkowitej zawartości wybranych metali ciężkich (np.: srebro)
 • oznaczanie zawartości wybranych pestycydów
 • badanie zawartości barwników zawiesinowych (dyspersyjnych)
 • oznaczanie zawartości chinoliny
 • oznaczanie chlorobenzenów i chlorotoluenów
 • oznaczenie bisfenolu A
 • oznaczanie permetryny
 • oznaczanie eukaliptolu
 • badanie zapachu

Jako jedyne w kraju wykonuje badania w ramach procesu certyfikacji na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Laboratorium jest wyposażone m.in. w: GC-MS/MS, ICP-MS i LC- MS/MS.

Zakup GC-MS/MS był subsydiowany przez Ministra Nauki i Szkolenictwa Wyższego na podstawie decyzji 6849/IA/SN/2018 o przyznaniu dotacji celowej na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą bądź strategiczną infrastrukturę badawczą pn.: „Zakup aparatury badawczej do chromatograficznej analizy instrumentalnej bioaktywnych i niebezpiecznych związków heteroorganicznych”.

ICP-MS i LC- MS/MS  – zakup zrealizowany dzięki współfisnansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – nr projektu WND-RPLD.03.01.00-00-002/13: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Instytutu Włókiennictwa na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych”.

Kierownik Laboratorium
mgr Agnieszka Dałek
tel: +48 42 25 34 422
fax: +48 42 25 34 490
e-mail: ekologia@iw.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu:
Z-ca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Agnieszka Kaleta
tel: + 48 42 25 34 422
e-mail: ekologia@iw.lukasiewicz.gov.pl