Ochrona danych w procesie rekrutacji

Home / Kariera / Ochrona danych w procesie rekrutacji

Polityka Prywatności w procesie rekrutacji (ochrona danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@iw.lodz.pl

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, w procesie rekrutacji mamy prawo żądać podania nam następujących danych:

1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska);

2) data urodzenia;

3) wskazane dane kontaktowe ;

Jeżeli aplikuje Pani/Pan do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, to mamy prawo żądać – jeżeli to niezbędne – podania dodatkowych danych dotyczących:

1) wykształcenia;

2) posiadanych kwalifikacji zawodowych;

3) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu zbierane są w celu sprawdzenia i dopasowania Pani/Pana umiejętności i doświadczeń do poszukiwanego profilu pracownika;

Na podstawie przepisów prawa pracy możemy także żądać podania innych danych w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego, a także udokumentowania podanych przez Panią/Pana danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

W procesie rekrutacji możemy zwrócić się z wnioskiem o wyrażenie zgody na podanie dodatkowych danych (np. alternatywnego kanału komunikacji), przy czym brak takiej zgody lub jej wycofanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania oraz nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji a zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej ewentualną odmowę zatrudnienia.

Za Pani/Pana zgodą możemy przetwarzać wszystkie inne dane osobowe, które zostaną nam udostępnione w aplikacji lub które zostaną nam przekazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, z wyjątkiem danych o karalności i naruszeniach prawa, których to danych nie będziemy przetwarzać, chyba, że ich podanie będzie wymogiem ustawowym, niezbędnym dla określonego stanowiska.

IV. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe kandydatów zbieramy w sposób następujący:

Bezpośrednio od kandydata.
Od Agencji rekrutacyjnych, które przedstawiły nam Panią/Pana jako kandydata.
Z publicznie dostępnych źródeł, takich jak LinkedIn czy inne Social Media, bądź strony podmiotów doradztwa personalnego, którym Pani/Pan jako kandydatka/kandydat podaliście swoje dane, aby mogły być nam przekazane.

V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Nie podanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia Pani/Pana CV, brakiem jego rozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) RODO, przepisy prawa pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Na podstawie art. 9 ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych i zapisów Kodeksu Pracy, za Pani/Pana zgodą i w przypadku gdy zostaniemy przez Panią/Pana o tym powiadomieni, lub w sytuacjach ściśle określonych prawem, możemy także przetwarzać dane osobowe szczególnych kategorii dotyczące stanu zdrowia.

VI. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych (kancelaria prawna) oraz podmiotom, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przekazanie danych (np. ubezpieczyciele).

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji tj. do momentu ogłoszenia wyników naboru. Po tym czasie dane zostaną usunięte. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania, a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji dochodzenia bądź obrony roszczeń. Dokumenty aplikacyjne nie więcej niż 5-ciu najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

VIII. PANI/PANA PRAWA

W poszanowaniu Pani/Pana praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do:

uzyskania informacji na temat danych, które Pani/Pana dotyczą;
sprostowania danych;
usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie;
wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami poprzez adres mailowy:

rekrutacja@iw.lodz.pl

info@iw.lodz.pl

IX. SPOSÓB KONTAKTU W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych może Pani/Pan zgłaszać kontaktując się z nami na adres mailowy rekrutacja@iw.lodz.pl lub iod@iw.lodz.pl