Ochrona prywatności

Home / O Instytucie / Ochrona prywatności

For English Speakers please click on: Personal Data and Privacy Policy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności kontrahentów, osób współpracujących i korespondujących z nami a także osób odwiedzających stronę https://iw.lukasiewicz.gov.pl/ i ochrony danych osobowych. Zależy nam, aby każdy dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy, w jaki sposób oraz jak może chronić swoją prywatność.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15
reprezentowany przez Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@iw.lukasiewicz.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa jak poniżej:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
przetwarzania danych
 

Okres przetwarzania danych

 

Rekrutacja do pracy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa.

W tym przyjmowanie CV i innych dokumentów, przeprowadzenie
konkursów na wybrane stanowiska, prowadzenie korespondencji w tym korespondencji  e-mail, zawarcie
umowy stażu, zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

W toku rekrutacji przetwarzane będą dane kandydata dotyczące:

 • imienia (imion) i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • danych kontaktowych,
 • wykształcenia,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • innych informacji o kandydacie uzyskanych na podstawie udzielonej zgody.

 

• Art. 6 ust. 1 lit. a, c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
• ustawa – Kodeks Pracy.
Przez okres prowadzenia bieżącej lub przyszłych rekrutacji.
Przekazywanie w ramach marketingu bezpośredniego informacji o wyrobach i usługach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. Art. 6 ust. 1 lit. a, f

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

 

Przez okres odbierania informacji o produktach i usługach  lub do momentu wycofania zgody na ich otrzymywanie.
Czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy.

W tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji przetargowej, prowadzenie korespondencji, w tym korespondencji e-mail, przygotowanie i zawarcie umowy w związku z prowadzoną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa działalnością handlową i  naukowo – badawczą.

 

 • 6 ust. 1 lit. b, c, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,
 • przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
 • przepisy ustawy o rachunkowości,
 • przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy + 6 lat.

Przez okres 4 lat w zakresie dokumentacji przetargowej.

Przez okres trwałości projektu badawczego + 5 lat

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom i obiektom Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa  przez stosowanie  monitoringu  wizyjnego.
 • 6 ust. 1 lit. c, e, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,
 • ustawa – Kodeks Pracy
30 dni
Wydanie certyfikatu Standard 100 by OEKO-TEX przez Zakład Certyfikacji TEXTIL CERT.

W tym tworzenie wykazów i przesyłanie danych do stowarzyszenia OEKO-TEX z siedzibą w Szwajcarii.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 215/1 z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C (2000) 2304). Przez okres prowadzenia działalności certyfikacyjnej Zakładu Certyfikacji TEXTIL CERT Sieci Badawczej Łukasiewicz -Instytutu Włókiennictwa.

 

 

 

 

Wypełnienie prawnych obowiązków Administratora  związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 • 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,
 • ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

 

 

6 lat
Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalania, obrony lub dochodzenia roszczeń.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Przez okres ustalania, obrony lub dochodzenia roszczeń.
Zapoznanie z przepisami i zasadami BHP i Ppoż. osób niebędących pracownikami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa  a  wykonujących prace na jego terenie.
 • 6 ust. 1 lit. c, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, ustawa – Kodeks Pracy,
 • przepisy wykonawcze o ochronie przeciwpożarowej,
 • przepisy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

 

Przez okres ważności szkolenia oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji.
Tworzenie opracowań, analiz i zestawień statystycznych na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Włókiennictwa lub jednostek nadzorujących. Art. 6 ust. 1 lit. f, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Przez okres tworzenia i wykorzystania analiz i zestawień statystycznych.

 

4) Odbiorcami danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być:

 • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
 • kancelarie prawne w ramach obsługi prawnej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa,
 • ubezpieczyciele,
 • banki
 • Stowarzyszenie OEKO TEX z siedzibą w Szwajcarii,
 • podmioty realizujące wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz-Instytutem Włókiennictwa projekty naukowo –badawcze,
 • podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie lub wymogiem ustawowym w pozostałej części.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia wniosku, odmową realizacji umowy, odmową  przyjęcia cv, niedopuszczeniem do szkolenia.

7) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2.

Jakie dane zbieramy i w jaki sposób ?

 1. Gdy kontaktujecie się Państwo się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, faksu lub listownie i  przekazujecie nam swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i inne, to  dane te będą przetwarzane  zgodnie z celem dla którego zostały nam przekazane.
 2. Podczas Państwa  wizyty na  stronie www.iw.lodz.pl  nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas  wizyty, adres IP, adres url. dane przeglądarki, itp.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem a informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią informatyczną.

Przechowywanie danych

 1. Przekazane nam przez Państwa dane będą przetwarzane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz- Instytut Włókiennictwa przez okres wynikający z przepisów prawa albo wymagany dla celów w jakich zostały one zebrane lub do momentu, w którym osoba złoży sprzeciw lub zażąda od nas usunięcia tych informacji.
 2. Dane stanowiące wartość niearchiwalną będą usuwane z systemu a dane przetwarzane manualnie będą niszczone w sposób zapewniający, iż nie dostaną się w posiadanie osób nieupoważnionych.

Zabezpieczenie danych

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, spełniające wymagania polskiego i europejskiego prawa aby chronić dane osobowe i informacje przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych. Dostęp do  danych osobowych przetwarzanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz -Instytucie Włókiennictwa  mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, każdy w zakresie swoich kompetencji.

Dostęp do informacji

Jeśli chcą Państwo zaktualizować przekazane nam dane osobowe, prosimy zrobić to wysyłając do nas e-mail lub skorzystać z innej formy przekazu.

Wykorzystanie „ciasteczek” (cookies)

Strona www.iw.lodz.pl wykorzystuje „ciasteczka” (cookies). Cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość, natomiast:

 • cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe dla  komputerów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności (w przypadku powstania nowych praw i obowiązków ) poprzez opublikowanie nowej polityk na tej podstronie.