Sprzedaż ruchomości

Home / O Instytucie / Ogłoszenia / Sprzedaż ruchomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP RUCHOMOŚCI

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 43804, jako Sprzedawca, zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości:

Lp. Oznaczenie ruchomości Cena brutto [PLN]
1 SKRĘCARKA OBRĄCZKOWA, producent: MAJED,
typ: PL 19, rok budowy 1967, maszyna sprawna
2000 zł
2 SKRĘCARKA OBRĄCZKOWA, producent: MAJED,
typ: PL 19, rok budowy 1967, maszyna sprawna
2000 zł  • Ruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 w budynku produkcyjnym przy ul. Brzezińskiej 1/3 – po uprzednim kontakcie telefonicznym: 42 6163240.
  • Oferty na zakup ruchomości należy składać do dnia 17 marca 2020r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – IW w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 (I piętro). Na kopertach dopisać „Sprzedaż ruchomości”.
  • Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Sprzedawcy (Brzezińska 5/15, Sala recepcyjna, I piętro).
    Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
  • Oferta winna zawierać postanowienia, iż koszty demontażu i transportu ruchomości ponosi nabywca (Oferent).
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty oraz zmiany niniejszego ogłoszenia i warunków przetargu, w tym również do odwołania ogłoszenia i przetargu – w każdym czasie.