Deklaracja dostępności

Home / O Instytucie / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa
Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-12

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

 • Wiele treści na stronie, w tym ilustracje i multimedia, nie zawiera dostępnych cyfrowo treści alternatywnych.
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach, przyciski w odtwarzaczu wideo i karuzelach z informacjami nie są możliwe do obsługi tylko przy pomocy klawiatury.
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu.
 • Elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski nawigacji głównej, przyciski okien modalnych i przyciski karuzel z informacjami posiadają dostępne teksty alternatywne w języku innym niż język strony.
 • Treści na stronie nie są poprawnie wyświetlane po powiększeniu strony narzędziami przeglądarki, oraz ze zwiększonym odstępem linii, odstępem między paragrafami, odstępem między literami i odstępem między słowami zgodnie z WCAG 1.4.10 i 1.4.12.
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą.
 • Nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność autopodpowiadania odpowiednich wartości.
 • W serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem.
 • Niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła.
 • Na stronie głównej serwisu znajduje się automatycznie odtwarzane wideo, którego nie można zatrzymać nie nawigując klawiaturą.
 • Sekcja Media serwisu zawiera nawigację główną niespójną z nawigacją w reszcie serwisu.
 • Formularze w serwisie nie zawierają treści pomagających w poprawnym wypełnieniu pól lub poradzeniu sobie z błędami.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.01.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Agnieszka Adamiak-Gurdała, Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji agnieszka.adamiak-gurdala@iw.lukasiewicz.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 61 63 251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Do 2021-12-31 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – stan na 01.01.2021