Ogłoszenie o przetargu na dostawę włókna polipropylenowego ciętego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy PZP – znak sprawy KZP-235-08/10