Ogłoszenie o przetargu na dostawę wodnej dyspersji sadzy, do którego nie stosuje się przepisów ustawy PZP – znak sprawy KZP-235-07/10