Pozytywna opinia Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

Pozytywna opinia Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

W dniach 25-26 października br. w Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych przeprowadzona została ocena przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji.

Ocena w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem zakresu akredytacji Nr AB 077 potwierdziła:

  • wdrożenie i utrzymywanie przez Laboratorium systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO/IEC 17025: 2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
  • spełnienie wymagań akredytacyjnych
  • skuteczność w doskonaleniu wdrożonego systemu zarządzania w Laboratorium
  • kompetencje techniczne w zakresie badań objętych dotychczasowym zakresem akredytacji PCA Nr AB 077 oraz wnioskowanych do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu akredytacji
  • wywiązywanie się ze zobowiązań kontraktowych
    Przygotowanie Laboratorium do oceny PCA, wymagało od pracowników dodatkowego nakładu pracy, w związku z koniecznością systematycznego doskonalenia wdrożonego systemu zarzadzania oraz działalności laboratoryjnej, spełnienia wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17025: 2018-02, oprócz zadań wykonywanych w ramach swoich zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Wnioskowane rozszerzenie zakresu akredytacji dotyczyło badania obecności barwników kancerogennych i alergennych wg Procedury badawczej własnej PB/39/2020 wydanie 1 z dnia 30.12.2020 r., rozszerzenie w metodach badań dotychczas akredytowanych: PN-EN ISO 14362-1:2017-04 i PN-EN ISO 14362-3:2017-04 o nową technikę: metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) oraz rozszerzenie górnego zakresu pomiarowego w metodzie badania zawartości chromu Cr+6 wg Procedury PB/11/2005 wydanie 6 z dnia 01.07.2019 r.

Wniosek o uaktualnienie zakresu akredytacji odnosił się do zastąpienia wycofanej normy PN-EN ISO 1833-16:2010 dotyczącej badania składu surowcowego materiałów włókienniczych (zawartość włókien polipropylenowych w mieszankach dwuskładnikowych) aktualną normą PN-EN ISO 1833-16:2019-08 oraz zastąpienia wycofanej normy dotyczącej badania odczynu pH wg PN-EN ISO 3071:2007 aktualną normą: PN-EN ISO 3071:2020-08.

W raporcie z oceny zespół auditorów potwierdził, że Laboratorium ustanowiło, wdrożyło i utrzymuje system zarządzania umożliwiający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, oraz że pracownicy poosiadają wysokie umiejętności i kompetencje w obszarze oceny zgodności.