Pozytywne wyniki z badań biegłości PT

Pozytywne wyniki z badań biegłości PT

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa wzięło udział, w organizowanych cyklicznie badaniach biegłości PT (Proficiency Testing), koordynowanych przez renomowanego organizatora z Holandii: Institute for Interlaboratory Studies (IIS).

IIS to autonomiczny podmiot, który jest organizatorem badań biegłości dla laboratoriów badawczych z całego świata, o różnych profilach działalności. Siedzibą Instytutu jest Spijkenisse w Holandii.
IIS posiada akredytację w zakresie organizowania badań biegłości, wydaną przez jednostkę akredytującą: SGS Nederland BV, Certyfikat akredytacji Nr R007, ważny do 01.08.2024 r.

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych jest podmiotem akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, w zakresie badań chemicznych oraz badań właściwości fizycznych wyrobów włókienniczych; posiada również akredytację Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB) na zgodność z ww. normą.

Badanie biegłości PT odbyło się w marcu 2021 roku i dotyczyło oznaczania obecności barwników alergennych i kancerogennych w tekstyliach, a wykonane zostało wg własnej procedury badawczej: PB/39/2020 wydanie 1 z dnia 30.12.2020 r., opracowanej w oparciu o normę DIN 5423:2005-11 „Textiles – Detection of disperse Dyestuffs” i literaturę fachową.

Laboratorium uzyskało wyniki pozytywne dla wszystkich badanych próbek: z-score = -0,68 (Disperse Yellow 1) i z-score = – 0,25 (Disperse Red 17).

W badaniach biegłości brały udział 84 laboratoria z 25 krajów świata.

Pozytywne wyniki badań, wykonanych techniką chromatografii cieczowej HPLC, potwierdziły wysokie kompetencje i umiejętności personelu laboratorium w tym obszarze badań i w tej poddyscyplinie.