Projekt Łukasiewicz – IW z dofinansowaniem!

Projekt Łukasiewicz – IW z dofinansowaniem!

Projekt Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa otrzymał dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Osi priorytetowej I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY na lata 2014-2020 w kwocie prawie 10 milionów zł!

Dzisiaj w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Dyrekcja Łukasiewicz – IW podpisała umowę dotyczącą projektu z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Pana Łukasza Stajudę – Dyrektora łódzkiego COP-u.

Projekt pt. „Wzmocnienie potencjału badawczego dla rozwoju funkcjonalnych materiałów włókienniczych” umożliwi wzmożenie aktywności badawczej oraz zwiększenie skali komercjalizacji realizowanej przez Instytut przy pośrednim lub bezpośrednim udziale przedsiębiorców.

Dofinansowanie pozwoli na znaczące inwestycje w specjalistyczną aparaturę, służącą do unowocześnienia infrastruktury badawczej wykorzystywanej przy prowadzeniu rynkowo zorientowanej działalności B+R w obszarze włókiennictwa, rozwoju materiałów i oceny ich właściwości, technologii i technik włókienniczych.

Projekt zakłada m.in. rozbudowę zestawu spektrometru Ramana i modernizację mikroskopu SEM oraz zakup:

  • ­Fluorymetru;
  • ­Urządzenia do wytwarzania wielopoziomowych struktur tkanych;
  • ­Urządzenia do badania właściwości materiałów filtracyjnych;
  • Chromatografu gazowego z tandemową spektrometrią mas;
  • Dwuwałowego kalandra.

Planowany okres realizacji projektu to 01.03.2022 – 31.12.2023 r.