Współpraca łódzkich instytutów Łukasiewicza z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka

Współpraca łódzkich instytutów Łukasiewicza z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka

W dniu 24 września br. łódzkie instytuty Łukasiewicza: Instytut Włókiennictwa, Instytut Biopolimerów i Włókien – Chemicznych oraz Instytut Przemysłu Skórzanego, podpisały list intencyjny w sprawie współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka.

Podpisanie dokumentu miało miejsce podczas XIV Polsko – Ukraińskich Spotkań – „Wolni z wolnymi, równi z równymi…..”, które odbywają się w dniach 23 – 26 września 2021 r. na Ukrainie.

Współpraca między jednostkami będzie w szczególności ukierunkowana na:

  • wspólne badania naukowe i eksperymentalne w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych, chemicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych;
  • wymianę informacji naukowych i technicznych, programów nauczania i literatury naukowej w celu wspólnego rozwiązywania istniejących problemów;
  • publikacje naukowe w czasopismach ukraińskich, polskich i międzynarodowych zawierające wyniki wspólnych badań, a także organizację wspólnych konferencji;
  • wymianę kadry naukowo-pedagogicznej, doktorantów, studentów podczas stażu naukowo-pedagogicznego, a także praktykę eksperymentalną;
  • udział we wspólnych polsko-ukraińskich i międzynarodowych projektach oraz dotacje na zasadzie wzajemnej korzyści;
  • organizację wspólnych działań związanych z kwestiami licencjonowania i transferu technologii;
  • wdrożenie projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka – gospodarka;
  • pomoc przy rozwiązywaniu problemów technologicznych, wykonywaniu badań i transferu wiedzy.

List intencyjny ze strony Łukasiewicz – IBWCh podpisał dr Radosław Dziuba – Dyrektor Instytutu, ze strony Łukasiewicz – IPS prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, Dyrektor instytutu, ze strony Łukasiewicz – IW p.o. Dyrektora Instytutu dr Radosław Dziuba, natomiast Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka reprezentowany był przez Rektora prof. Igora Cependę.

Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności Bartosza Cichockiego, Pełnomocnego i Nadzwyczajnego Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.