Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa za dwa kolejne okresy sprawozdawcze: 01.04.2019 – 31.12.2019 oraz 01.01.2020 – 31.12.2020

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa za dwa kolejne okresy sprawozdawcze: 01.04.2019 – 31.12.2019 oraz 01.01.2020 – 31.12.2020

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15
zaprasza
do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa za dwa kolejne okresy sprawozdawcze:
01.04.2019 – 31.12.2019 (termin przekazania sprawozdania z badania do dnia 13 marca 2020 r.)
01.01.2020 – 31.12.2020 (termin przekazania sprawozdania z badania do dnia 12 marca 2021 r.)

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. podstawowe informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie;
  2. zaświadczenie potwierdzające wpis oferenta na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
  3. kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  4. oświadczenie zarówno firmy audytorskiej, jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzać badanie, o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności;
  5. oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
  6. oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów Sieci, z podaniem wykazu instytutów badawczych oraz instytutów Sieci, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach;
  7. projekt umowy o badanie sprawozdania.
 2. W projekcie umowy powinny znaleźć się następujące elementy:
  1. warunek dotyczący przeprowadzenia metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72) – sprawozdanie z przeprowadzenia takiego badania musi znaleźć się w sprawozdaniu biegłego rewidenta;
  2. zapis mówiący o ponoszeniu przez firmę audytorską odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jej działalności;
  3. klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów Sieci, w tym zasady rozliczania środków publicznych;
  4. warunki płatności uwzględniające ostatnią ratę w wysokości 30% płatną po zatwierdzeniu sprawozdania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz;
  5. termin przekazania sprawozdania z badania odpowiednio do dnia 13 marca 2020 r. i do dnia 12 marca 2021 r.

Oferty należy składać listownie na adres:
Sekretariat Dyrektora „Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa w Łodzi”, ul. Brzezińska 5/15
lub osobiście w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu, a nie data wysłania przesyłką pocztową czy kurierską).

Warunki oferty na biegłego 2019-2020